Consultes laborals i fiscals

La situació a nivell laboral, económic i fiscal fa més necessari que mai la necessitat de suport mutu i uns sindicats independents i combatius. A continuació tens una sèrie de recursos per a treballadores per compte aliena i autònomes, així com enllaços als sindicats alternatius, a més d’un formulari per que ens puguis adreçar les teves consultes laborals i fiscals relacionades amb la crisi de la COVID-19.

Treballadores

Baixa per la COVID-19

Les persones treballadores amb la COVID-19 tenen la consideració de persones de baixa (amb incapacitat temporal) per accident de treball. Tenen dret a cobrar una prestació del 75% de la base reguladora des del dia següent a la baixa.

Les persones treballadores en aïllament preventiu tenen la mateixa consideració que si tinguessin la COVID-19, per tant, tenen dret també a percebre una prestació equivalent a l’75% de la base reguladora des de l’endemà de la baixa.

ERTE – EXONERACIÓ per causa de força major

Totes les persones afectades podran cobrar la desocupació, encara que no hagin cotitzat el període mínim necessari per a això. Aquest cobrament no es tindrà en compte en el període de càlcul de possibles prestacions futures; serà com si no s’hagués produït. Per exemple, si un dels treballadors afectat per un ERTO hagués de demanar la desocupació aquí a un any, es considerarà que no “ha gastat” aquesta prestació durant el ERTE per coronavirus.

Perquè es concedeixi el ERTO, el sector ha d’estar afectat per la declaració de l’estat d’alarma i el Coronavirus.

L’empresa s’encarrega de fer els tràmits amb el SEPE i el treballador no ha de realitzar cap gestió per aconseguir el cobrament de l’atur.

Altres situacions d’atur

Durant la crisis de la COVID-19, es suspenen tots els terminis en la presentació de sol·licituds i no es retallen els drets per presentar sol·licituds fora de termini.

Si ja ets receptor d’un subsidi per atur, la teva demanda de treball (obligatori per continuar cobrant l’atur) romandrà en alta sense necessitat d’acudir a l’OTG a renovar-la, ni tans sols fer-ho online. Tampoc s’ha de sol·licitar la pròrroga de l’subsidi, el pagament es mantindrà transcorreguts els sis mesos, ni s’interromprà el pagament dels subsidis per atur per la falta de presentació de la Declaració Anual de Rendes (DAR).

Si el teu acomiadament és anterior a la crisi de la COVID-19, o no és per motius al·legables a aquesta, sol·licita cita prèvia telemàticament per ser atès pel Servei Estatal d’Ocupació. A més has d’omplir aquest formulari, que no és definitiu ja que una gestora es posarà en contacte amb tu en uns dies per formalitzar la sol·licitud.

Prestació d’urgència per a persones treballadores afectades per la situació de crisi

La prestació consisteix en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de 200 euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. Aquesta prestació és compatible amb la percepció d’altres ajuts.

Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
Treballadora per compte aliè, fix discontinu, afectada per un ERTO d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
Treballadora per compte aliè afectada per l’extinció del contracte de treball.
Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.
Termini: del 30 d’abril fins l’exhauriment dels fons destinats a la prestació.

Enllaç

Sindicats alternatius

Per defensar la teva situació a nivell laboral, el millor que pots fer es adreçar-te a alguns dels Sindicats que funcionin al teu sector. A continuació et fem un recull dels Sindicats Alternatius amb arrelament a Catalunya:

Serveis d’ocupació públics

Aquí teniu els enllaços a les pàgines webs dels serveis públics d’ocupació:

Punt de Defensa dels Drets Laborals de Barcelona Activa

Davant la crisi de la COVID-19, els Punts de Defensa dels Drets Laborals de Barcelona Activa no fan atenció presencial però sí que atenen telefònicament i via correu electrònic. Si necessites assessorament sobre la teva situació, pots trucar al 932346121 o al 932346122. També pots escriure a dretslaboralsnb@barcelonactiva.cat.

A més, des de Barcelona Activa ha habilitat un call center on t’atendran i et derivaran als recursos i entitats que et puguin ajudar. El telèfon es el 900533175 i fuciona de 09:00 a 18:00 de dilluns a divendres.

Autònomes

Prestació extraordinària per a autònoms

Pot sol·licitar-ho qualsevol persona treballadora per compte propi inscrita al règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’emergència o la facturació aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual de el semestre anterior. Per sol·licitar aquesta prestació no cal complir el període mínim de cotització exigit per a altres prestacions; només cal estar d’alta en algun dels règims i trobar-se a l’corrent de pagament de les cotitzacions socials.

Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social. La Seguretat Social permetrà als que no estiguin al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies. Un cop produït el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació. També poden demanar-els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec, encara que sol·licitin un ERTO

Aquesta prestació va més enllà d’una prestació normal, ja que qui causi dret a ella no només la cobrarà, sinó que a més no pagarà les cotitzacions i es considerarà que cotitzat.

A més, no hauràs de renunciar a les bonificacions de les que puguis gaudir ja que el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computa com efectivament cotitzat, pel que podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquests ajuts i no perdran les bonificacions condicionades a l’manteniment de l’activitat.

Punts d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris

El servei dels Punts d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris també està facilitant informació sobre ajudes i recursos, així com suport per continuar amb l’activitat, a autònoms, petites empreses i iniciatives econòmiques residents a Nou Barris.

Per posar-se en contacte amb el servei de l’Ajuntament de Barcelona escriviu a punteconomicnb@barcelonactiva.cat o truqueu al 665888805.

Pla de Desenvolupament Econòmic

També podeu consultar el PDE (Pla de Desenvolupament Econòmic) de Nou Barris per seguir les noticies en l’àmbit de la promoció econòmica a la web del Districte de Nou Barris.

Assesoria laboral i fiscal

Si tens altres dubtes sobre la situació a nivell laboral o fiscal, tant per a treballadores per compte aliè com per autònomes, sempre relacionades amb la crisi de la COVID-19 i les seves conseqüencies, utilitza el següent formulari per demanar-nos ajuda:

    Tipus de consulta: LaboralFiscal

    L’Assesoria Laboral serà a càrrec del Sindicat Co.Bas i la seva Assesoria Laboral al Districte i l’Assesoria Fiscal a càrrec del tresorer del Casal.

    A la Xarxa Suport 3VR considerem que el primer recurs a tenir en consideració és la auto-organització en l’entorn mes proper (la vostra escala, el tram de carrer…). Feu xarxa i detecteu les situacions de risc de les persones o famílies més vulnerables. En els següents enllaços podeu trobar més informació dels temes més importants i, si encara així necessiteu suport, ompliu el nostre formulari.