Problemes econòmics

La situació econòmica que sorgeix de la crisi de la COVID19 està generant una gran desigualtat, especialment als barris més de classe obrera com el nostre. Us oferim una sèrie d’enllaços per poder sol·licitar ajuts públics o serveis assistencials en referència a serveis bàsics o alimentació (per atur i problemes laborals o fiscals, visita la seva secció), però si tens problemes immediats o no et donen solució, no dubtis en contactar amb nosaltres en el nostre formulari.

Habitatge

Associació 500×20

Canal de vídeo-conferència per resoldre qualsevol dubte en la mesura del possible sobre l’impagament d’hipoteques i lloguers producte de la crisi econòmica agreujada pe la pandèmia. Cada dia a les 18.00 h. a la seva pàgina web.

Vaga de Lloguers

Si no cobrem, no paguem

Una vaga de lloguers consisteix a negar-se a pagar el lloguer de forma col·lectiva. Per a això, inquilins i inquilines s’organitzen per retenir coordinadament els diners destinats a pagar a l’propietari. La vaga de lloguers és una estratègia que té com a objectiu pressionar a la propietat i/o a el govern fins a aconseguir uns objectius específics.

Davant l’actual situació de crisi social, la vaga de lloguers s’està utilitzant en diversos països per pressionar els governs a que suspenguin els lloguers durant el període que duri la crisi de la COVID-19. Si no hi ha ingressos, no pot haver lloguers. Més informació a la web suspensionalquileres.org.

Què he de fer per sumar-me a la vaga?

És fonamental seguir els tres passos:

 1. Omple el formulari. És molt important que el completis per poder contactar-nos i que us puguem continuar manant informació dels propers passos.
 2. Descarrega el model de notificació d’impagament per enviar a la propietat, omplint-lo amb les teves dades. El trobaràs a punt per a descàrrega a la fi de l’formulari. Envia-ho a través de correu electrònic al teu propietari i administrador de finques.
 3. Descarrega el model de notificació de vaga per enviar al Ministeri d’Habitatge (portal.vivienda@fomento.es) posant en còpia el següent correu: impagoalquiler@gmail.com.
 4. Corre la veu entre els teus conegudes, perquè se sumin i facin aportacions a la caixa de resistència.

Suspensió del Pagament de la Hipoteca

Amb efectes des del 2 d’abril de 2020, s’aproven les següents mesures per suspendre el pagament de préstecs i crèdits sense garantia hipotecària.

En què consisteix la suspensió del pagament dels préstecs sense garantia hipotecària?

S’estableix la suspensió temporal del pagament de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària que estigués vigent a data de l’1 d’abril de 2020.

La suspensió tindrà una durada inicial de tres mesos, ampliables pel Consell de Ministres, durant el qual no es podrà exigir el pagament, no es meriten interessos de cap tipus i la data de venciment del contracte de crèdit s’ampliarà pel temps que duri la suspensió.

Qui pot acollir-se a aquesta suspensió?

El deutor ha de ser una persona física que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. Aquestes mateixes mesures també s’apliquen als fiadors i avaladors del deutor principal.

Als efectes de les presents mesures, s’entén per situació de vulnerabilitat social o econòmica com a conseqüència dels efectes de l’expansió de la COVID-19 aquelles persones que es troben en la següent situació:

 1. Que el deutor passi a estar en situació d’atur.
 2. Si és el deutor empresari o professional (autònom), que hagi sofert una pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda de facturació de al menys el 40%.
 3. Que el conjunt dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud, amb caràcter general 3 vegades IPREM, és a dir, 1.613,52 euros (aquest import s’incrementarà en cas de fills i persones amb discapacitat).
 4. Que el total de les quotes hipotecàries sobre béns immobles més els subministraments bàsics, resulti superior a l 35% dels ingressos nets del conjunt de membres de la unitat familiar.
 5. Que com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, la unitat familiar hagi sofert una alteració de les seves circumstàncies en termes d’esforç d’accés a l’habitatge. S’entén que és així quan la suma de les quotes hipotecàries sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys el 1,3.
 6. Si el deutor no tingués deutes hipotecaris, se substituirà l’import del deute hipotecari per la suma de la renda mensual de lloguer del seu habitatge més pagaments mensuals per un altre tipus de finançament.

Com s’aplica?

La suspensió ha de sol·licitar-la el prestatari al creditor i el termini de sol·licitud comprèn des del 2 d’abril de 2020 fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació justificativa de la situació de vulnerabilitat.

De complir-se amb els requisits de vulnerabilitat del deutor, el creditor suspendrà automàticament (sense necessitat d’acord entre les parts) les obligacions de pagament, amb efectes des de la data de sol·licitud. La data de venciment acordada en el contracte s’ampliarà, com a conseqüència de la suspensió, pel temps de durada d’aquesta, sense cap modificació de la resta de les condicions pactades.

En aquest enllaç tens el model de sol·licitud de suspensió pagament d’hipoteca.

Ajuts Borsa Habitatge

A l’hora de tramitar ajuts per lloguers o habitacions compartides, NO utilitzeu la BORSA HABITATGE, feu-los com qualsevol altre ajut, per Bestreta.

IMHAB (Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació)

L’IMHAB no cobrarà el lloguer fins al juliol i després es prorratejaran les quotes al llarg d’un any i mig i s’adaptaran a les noves condicions econòmiques de cadascú.

A partir del mes de juliol les famílies barcelonines que viuen en habitatges gestionats per l’IMHAB abonaran l’import de les mensualitats d’abril, maig i juny prorratejat en els 18 mesos següents, és a dir, entre juliol de 2020 i desembre de 2021.

A més a més, l’IMHAB revisarà les quotes de lloguer d’aquelles unitats familiars que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en la qual es trobin. Aquest procediment de revisió de quotes de lloguer el realitzarà, en cas de necessitat, la Fundació Hàbitat3 per als més de 250 habitatges que gestiona en el marc del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Barcelona també ha previst ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona. Els llogaters d’aquest programa que pateixin una reducció dels seus ingressos arran de la crisi de la COVID-19, ho hauran de comunicar a l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin pagar els seus lloguers. Els propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer no notaran cap canvi, ja que continuaran rebent les mateixes rendes pels seus lloguers que reben en l’actualitat.

La moratòria de 3 mesos i el pagament ajornat mitjançant el prorrateig de les quotes en els propers 18 mesos s’aplicarà també a 1.400 habitatges de protecció oficial i en règim de propietat promoguts per l’IMHAB.
Finalment, l’IMHAB té llogats també al voltant de 400 locals comercials situats en els baixos dels edificis que ha promogut. El pagament d’aquests lloguers també quedarà suspès durant els propers tres mesos i s’anirà incorporant de forma progressiva el total de les tres quotes en les rendes dels 18 mesos següents.

Atenció telefònica i telemàtica per atendre urgències

Tal com s’ha fet amb la resta de serveis municipals, l’IMHAB ha adaptat la seva activitat a la situació d’emergència sanitària. Es presten els següents serveis essencials:

 • Les reparacions urgents d’habitatges del parc públic per tal de garantir el confinament de les persones decretat.
 • El servei SIPHO I SPIMH per atendre situacions excepcionals i no previsibles d’emergència residencial.
 • L’atenció telefònica a l’usuari per altres incidències urgents.

Així doncs, mentre duri la crisi, l’atenció als usuaris i les usuàries del parc públic municipal es fa a través de mitjans telefònics i telemàtics per atendre emergències i incidències urgents (que requereixen reparacions urgents). A través d’aquests mitjans també es donarà la informació referent a les mesures relatives al pagament del lloguer i a les reduccions de les quotes. L’atenció telefònica es fa en horari de 9.00 a 13.00 hores als telèfons:

  • 932 915 404
  • 932 915 424
  • 932 918 533
  • 932 915 406

Pel que fa a l’atenció telemàtica, es realitza a través del canal de l’Àrea d’Usuaris de l’IMHAB o bé mitjançant el correu electrònic: imhab@imhab.cat.

Pel que fa als serveis vinculats a les Oficines de l’Habitatge es poden posar en contacte telemàticament amb els correu electrònic de les oficines o bé, en casos d’emergència habitacional, a través del 010 o el correu electrònic ohnb@bcn.cat.

L’Ajuntament va aclarir també que les ajudes públiques per al pagament de lloguers privats, de les quals actualment se’n beneficien al voltant de 9.000 famílies, estan garantides. El fet que les oficines d’habitatge estiguin tancades suposa una dificultat i una preocupació per a aquestes famílies, ja que han de presentar la fotocòpia dels seus rebuts mensuals per rebre les subvencions.

L’Ajuntament ha decidit que mentre duri aquesta situació, les famílies beneficiàries d’aquests ajuts poden enviar per correu electrònic una fotografia del seu rebut de lloguer. Les ajudes es tramitaran ara de forma exprés i quan s’aixequi l’Estat d’Alarma es revisaran i es completaran els expedients.

Habitatge compartit

Per valorar suports econòmics puntuals pel pagament d’haitacions de relloguer heu de trucar per telèfon al CSS de Guineueta-Verdum-Prosperitat (936.197.311) i us retornaran les trucades i valoraran cas per cas.

Educació

Xarxa de Suport Educatiu

Des de la xarxa ha nascut aquesta iniciativa per donar suport i solucions a les dificultats educatives que puguin sorgir a les famílies durant el període de confinament.
Posa’t en contacte amb la xarxa, escriu a educaioxarxasuport9b@gmail.com

Tall de subministraments

Les companyies subministradores d’energia (aigua, llum i gas) han anunciat que durant aquest període d’alerta no procediran a efectuar talls de subministrament.

En cas que arribés alguna situació d’aquest tipus o similar de persones o famílies que manifestin estar sense subministrament de qualsevol tipus, i donat que els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) resten tancats, us podeu adresar al vostre contacte de serveis socials, al 010 o a la web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Butà

Si tens Repsol, pots demanar directament que et portin el butà a casa, trucant al telefon 900.321.900 o al 933.175.916 (només fan entregues a domicili si tens la pòlissa) o si es Cepsa al telèfon 914.416.416 o a la seva web.

En cas de que no puguis comprar, per falta de recursos, no dubtis en dir-li a la teva assistenta social o, si no tens, contacta amb nosaltres al nostre formulari.

 

Alimentació

El tema d’alimentació requereix una valoració professional dels serveis socials. Cal que truquis al Centre de Serveis Socials al telèfon 936.197.311 i ells valoraran la situació concreta i activaran el recurs més adient.

Les persones adultes es poden dirigir directament al punt habilitat excepcionalment des del 14 d’abril al Centre Cívic can Basté de Psg. Fabra i Puig 274, de dilluns a divendres d’11:30h a 13:30h, o al menjador social de Navas Avinguda Meridiana 238 (11:30h a 13:30h), on rebran un pícnic diari (dinar i sopar) per persona. Els divendres es donarà per tot el cap de setmana.

Dispositius extraordinaris d’alimentació i higiene (CAST .pdf)

 

Banc d’aliments solidari de 9B

S’ha obert un punt de recollida d’aliments i de productes bàsics d’higiene al Casal Popular 3 Voltes Rebel (Psg. d’Urrutia, 125). L’horari per fer donacions és de 13 a 15 hores els dilluns, dimecres i divendres. Seguiu les recomanacions de seguretat i no porteu aliments refrigerats.

Si necessites aliments s’ha habilitat un contestador automàtic per atendre tot el districte:

900 908 883 (gratuït)

 

Campanya “Cap àvia sense un bon apat”

Està enfocada a persones majors de 70 anys, i aquest és l’únic requisit que han de complir.

Per apuntar-se només cal trucar a el telèfon 936358331 per parlar amb una de les companyes i deixar totes les dades que necessiten (nom complet, adreça, telèfon, DNI i data de naixement).

El repartiment serà diari, de dilluns a diumenge, de 10.00 a 14.00 h, i es farà deixant l’apat a l’ascensor o al portal de la persona.

El menú consisteix en un primer de sopa, crema o amanida, un segon de peix o carn amb verdures i unes postres de fruita o lacti.

 

Altres informacions

Prestació d’urgència per a persones treballadores afectades per la situació de crisi

La prestació consisteix en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de 200 euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. Aquesta prestació és compatible amb la percepció d’altres ajuts.

Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
Treballadora per compte aliè, fix discontinu, afectada per un ERTO d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
Treballadora per compte aliè afectada per l’extinció del contracte de treball.
Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.
Termini: del 30 d’abril fins l’exhauriment dels fons destinats a la prestació.

Enllaç

A la Xarxa Suport 3VR considerem que el primer recurs a tenir en consideració és la auto-organització en l’entorn mes proper (la vostra escala, el tram de carrer…). Feu xarxa i detecteu les situacions de risc de les persones o famílies més vulnerables. En els següents enllaços podeu trobar més informació dels temes més importants i, si encara així necessiteu suport, ompliu el nostre formulari.